Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tài liệu gửi cổ đông:

1. CBTT thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Xem và download tại đây.

 - CBTT thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

2. Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Xem và download tại đây.

- Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

3. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Xem và download tại đây.

- Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

4. Giấy xác nhận tham dự họp. Xem và download tại đây.

- Giấy xác nhận tham dự họp (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

5. Giấy ủy quyền tham dự họp. Xem và download tại đây.

- Giấy ủy quyền tham dự họp (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

6. Nội dung Chương trình họp. Xem và download tại đây.

- Nội dung Chương trình họp (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

7. Giấy ủy quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Xem và download tại đây.

- Giấy ủy quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

8. Giấy ủy quyền đề cử ứng viên Kiểm soát viên. Xem và download tại đây.

- Giấy ủy quyền đề cử ứng viên Kiểm soát viên (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

9. Mẫu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028. Xem và download tại đây.

Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Xem và download tại đây.

 •   Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

- Dự thảo Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ 2023. Xem và download tại đây.

 • Dự thảo Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ 2023 (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

Dự thảo Tờ trình thông qua thành phần Đoàn chủ tọa. Xem và download tại đây.

 • Tờ trình thông qua thành phần Đoàn chủ tọa (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

- Dự thảo Tờ trình thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. Xem và download tại đây.

 • Tờ trình thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

- Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ 2023. Xem và download tại đây.

 • Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ 2023 (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

- Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Xem và download tại đây.

 • Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

- Dự thảo Thể lệ và Phụ lục hướng dẫn bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên. Xem và download tại đây.

 • Thông tin cá nhân ứng viên Thành viên HĐQT. Xem và download tại đây.
 • Thông tin cá nhân ứng viên Kiểm soát viên. Xem và download tại đây.
 • Đơn ứng cử Thành viên HĐQT. Xem và download tại đây.
 • Đơn ứng cử Kiểm soát viên. Xem và download tại đây.
 • Đơn đề cử ứng viên Thành viên HĐQT. Xem và download tại đây.
 • Đơn đề cử ứng viên Kiểm soát viên. Xem và download tại đây.
 • Danh sách người có liên quan của ứng viên Thành viên HĐQT. Xem và download tại đây.
 • Danh sách người có liên quan của ứng viên Kiểm soát viên. Xem và download tại đây.
 • Biên bản họp đề cử ứng viên Thành viên HĐQT. Xem và download tại đây.
 • Biên bản họp đề cử ứng viên Kiểm soát viên. Xem và download tại đây.

- Dự thảo Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2023. Xem và download tại đây.

 • Dự thảo Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2023 (Bản cập nhật). Xem và download tại đây.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2023. Xem và download tại đây.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Xem và download tại đây.

Dự thảo Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Xem và download tại đây.

Dự thảo Tờ trình Lương thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Xem và download tại đây.

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Xem và download tại đây.

Các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông:

Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản tr năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Xem và download tại đây.

- Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023. Xem và download tại đây.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát. Xem và download tại đây.

 • 27/03/2023 02:28

Lĩnh vực hoạt động