Sơ đồ tổ chức PECC1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN TÀI ANH

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN HỮU CHỈNH

Thành viên HĐQT

TRẦN THÁI HẢI

Thành viên HĐQT

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Thành viên HĐQT

NGUYỄN ĐỨC THÀNH

Thành viên HĐQT

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU CHỈNH

Tổng Giám Đốc

Phụ trách khối Thủy điện

ĐẶNG HOÀNG CẦM

Phó Tổng Giám Đốc

Phụ trách

khối Khảo sát

LÊ MINH TUẤN

Phó Tổng Giám Đốc

Phụ trách khối Nhiệt điện

và Năng lượng mới

  • 06/07/2010 04:46

Lĩnh vực hoạt động