VSD chấp thuận ngày 11/9/2018 là ngày Đăng ký cuối cùng

Nội dung chi tiết download tại đây