CBTT lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Nội dung chi tiết download tại đây