Đính chính thông tin kết quả biểu quyết 02 nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  • 07/07/2023

Đính chính thông tin kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Chi tiết...


PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  • 27/06/2023

Ngày 27/6/2023 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của đông đảo cổ đông đại diện cho 22.785.758 cổ phiếu, đạt 85,37% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Chi tiết...THÔNG BÁO v/v lùi ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  • 23/05/2023

Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ không tổ chức vào ngày 25 tháng 5 năm 2023.

Chi tiết...