Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Tài liệu gửi cổ đông

Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Bản cập nhật)

Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường  năm 2018

Tài liệu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:

Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Tờ trình v/v thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018   

- Tờ trình v/v Phê duyệt phương án bán Nhà máy thủy điện Sông Bung 5

Tờ trình v/v Phê duyệt phương án bán Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 (Bản cập nhật)

- Báo cáo phương án bán toàn bộ tài sản Nhà máy thủy điện Sông Bung 5

Báo cáo phương án bán toàn bộ tài sản Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 (Bản cập nhật)

Tờ trình về Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2025

Tờ trình về Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2025 (Bản cập nhật)

 - Báo cáo Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2025

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Bản cập nhật)

Hồ sơ liên quan đến bán Nhà máy thủy điện Sông Bung 5

1. Văn bản của Ngân hàng Viettin bank - chi nhánh Thăng Long

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

3. Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án thủy điện Sông Bung 5

4. Báo cáo pháp lý về việc chuyển nhượng toàn bộ Nhà máy thủy điện Sông Bung 5

5. Chứng thư thậm định giá

Lĩnh vực hoạt động