PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sáng 29/4/2021 tại trụ sở Công ty, PECC1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của 58 cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện cho 75.57% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGĐ EVN - Chủ tịch HĐQT PECC1 phát biểu tại Đại hội

Về tham dự Đại hội, phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGĐ EVN - Chủ tịch HĐQT PECC1; ông Cao Đạt Khoa – Trưởng ban Quản lý vốn; ông Trần Việt Anh – Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN; ông Nguyễn Trung Khang – Phó trưởng Ban Quản lý vốn; ông Thạch Văn Năng – Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính; ông Ngô Quốc Phương - Phó trưởng ban Quản lý Đầu tư, cùng chuyên viên các ban của EVN.

Về phía PECC1 có đầy đủ các ông là thành viên HĐQT, thành viên ban TGĐ Công ty, thành viên Ban kiểm soát và lãnh đạo của nhiều đơn vị trong Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh – Phó Tổng giám đốc PECC1 đọc báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Chỉnh – Phó Tổng giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Qua đó ông cho biết, năm 2020 với sự ảnh hưởng của đại dịch covid-19 cùng những biến đổi khí hậu dị thường đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, năng suất lao động của toàn công ty cũng như tiến độ thực hiện các dự án. Bên cạnh đó là những khó khăn như: quy mô thị trường có giới hạn cùng với sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực tư vấn; quy hoạch điện VIII đang trong giai đoạn xây dựng nên các dự án năng lượng mới chưa được triển khai; và áp lực lớn về thiếu hụt dòng tiền cho SXKD của Công ty do chưa bán được NMTĐ Sông Bung 5. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực về mọi mặt, Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2020 do ĐHĐCĐ giao cho. Qua đó, tổng doanh thu thuần toàn Công ty đạt 633,17 tỷ đồng, vượt kế hoạch 9,4%. Doanh thu khảo sát, thiết kế và xây lắp đạt 95,24% so với kế hoạch; doanh thu bán điện đạt 178,511 tỷ đồng, tương đương 172,9% kế hoạch được giao.

Trong năm 2020, một số dự án tư vấn trọng điểm được Công ty chú trọng triển khai, như:

  • Các dự án thủy điện: thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Yaly MR, thủy điện Thượng KonTum…
  • Các dự án lưới điện: Cụm lưới điện Tây Bắc, các dự án đấu nối lưới điện với Lào, ĐZ 500kV mạch 3, Monsoon – Thạch Mỹ (FS); ĐZ 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên (PF/S), ĐZ 500kV Tua bin khí miền Trung – Krong Buk (PF/S); TBA 500kV Lào Cai (FS) và nhiều đường dây và trạm 200kV khác.
  • CÁc dự án năng lượng tái tạo: Dự án xử lý rác thải rắn công nghiệp Thái Nguyên, điện gió BIM (EPC), điện gió Hòa Thắng 1.2, Điện sinh khối Hòa Bình, điện gió BT1, BT2, ĐMT Phước Thái 1, ĐMT Phù Mỹ, ĐMT nổi Đầm Trà Ổ và một số dự án khác.
  • Các dự án nhiệt điện: Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Điện khí LNG Quảng Ninh…

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh cũng cho biết, năm 2021 Công ty sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của EVN về cơ chế chính sách, cũng như phát triển thị trường, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành và thu hồi các khoản nợ khó đòi của các dự án từ những năm trước để lại. Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Chỉnh cũng đưa ra các mục tiêu của Công ty năm 2021 cũng như chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp về công tác quản trị, công tác tổ chức, công tác phát triển và thị trường, công tác tài chính, công tác đào tạo nâng cao năng lực tư vấn và áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý và sản xuất trong năm 2021.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng như các tờ trình được ban chủ tọa phát biểu.

Trong phần thảo luận tại Đại hội, Đoàn chủ tọa đã trả lời đầy đủ, thỏa đáng, đúng trọng tâm các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã biểu quyết thông qua tất cả các Báo cáo và Tờ trình với tỷ lệ tán thành rất cao, gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;

- Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2020;

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2021;

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5;

- Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Với số phiếu gần như tuyệt đối, Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Chỉnh – Phó TGĐ PECC1 là thành viên HĐQT Công ty. Cũng tại Đại hội, các thành viên HĐQT đã nhất trí bầu ông Nguyễn Hữu Chỉnh là Tổng Giám đốc PECC1.

Phát biểu tại Đại hội, Phó TGĐ EVN, Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Nguyễn Tài Anh đã chia sẻ những khó khăn, thách thức mà PECC1 đang đối mặt, mong muốn Ban lãnh đạo cùng CBCNV PECC1 nỗ lực hơn nữa, đồng thời cam kết đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để sớm đưa PECC1 vượt qua khó khăn, hướng tới phát triển bền vững.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Các cổ đông phát biểu tại Đại hội

Đoàn chủ tọa trả lời các câu hỏi của cổ đông

Các cổ đông giơ phiếu bầu và bỏ phiếu cho các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Lĩnh vực hoạt động