BCTC Bán niên đã được soát xét

1. Công bố thông tin BCTC bán niên đã được soát xét. Xem và download tại đây

1.1. BCTC bán niên đã được soát xét - Công ty mẹ. Xem và download tại đây

1.2. BCTC bán niên đã được soát xét - Hợp nhất. Xem và download tại đây

2. CBTT Giải trình ý kiến kiểm toán. Xem và download tại đây

3. CBTT Giải trình LNST bị lỗ. Xem và download tại đây

4. CBTT Giải trình LNST Công ty mẹ bị lỗ. Xem và download tại đây

 

5. CBTT Y kiến kiểm toán 24h. Xem và download tại đây