PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sáng 30/6/2020 tại trụ sở Công ty, PECC1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham dự của 73 cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện cho 75.98% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Về tham dự Đại hội, phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGĐ EVN; ông Cao Đạt Khoa – Trưởng ban Quản lý vốn; bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính; ông Lê Thành Chung – Trưởng ban Đầu tư; bà Phạm Thị Thúy Hà – Trưởng ban Đấu thầu; bà Lê Thị Minh Hà – Phó ban Tài chính kế toán, cùng chuyên viên các ban của EVN.

Đoàn Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 PECC1

Ban Chủ tọa tại Đại hội là các thành viên HĐQT, gồm Ông Phạm Nguyên Hùng, Bó thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT - kiêm TGĐ Công ty làm chủ tọa Đại hội; Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, thành viên HĐQT - Phó TGĐ; Ông Trần Thái Hải, thành viên HĐQT; ông Nguyễn Đức Thành, thành viên độc lập HĐQT; và ông Nguyễn Đức Tuấn, thành viên HĐQT.

Tại Đại hội, ông Phạm Nguyên Hùng đã đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Ông cho biết, năm 2019 tuy có nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn ký được nhiều hợp đồng mới với tổng giá trị là 588,67 tỷ đồng, bằng 97,6% năm trước; trong đó các hợp đồng từ khách hàng EVN chiếm tỷ trọng khoảng 68%, hợp đồng trong lĩnh vực lưới điện và năng lượng mới có mức tăng trưởng đáng kể, tương ứng là 155% và 137% so với năm 2018. Về SXKD, Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 562,5 tỷ đồng so với kế hoạch là 496,3 tỷ đồng, tỷ lệ đạt 13%; tổng chi phí năm 2019 là 560,8 tỷ đồng, giảm 76,77 tỷ đồng so với năm trước, tương đương mức giảm 12%; tổng lao động toàn Công ty giảm 8,5%/10% theo kế hoạch; tiền lương bình quân đạt 15,1 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2018 (13,6 triệu đồng/tháng). HĐQT cũng đã tăng cường chỉ đạo Ban TGĐ trong các công tác tìm kiếm thị trường, thu hồi công nợ, quản lý chi phí, quản lý hàng tồn kho, sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai tái cấu trúc Công ty theo đề án Định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp về quản trị khác nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển năng lực tư vấn và từng bước khắc phục tài chính.

Ông Phạm Nguyên Hùng – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty phát biểu

Cũng theo ông Phạm Nguyên Hùng, Công ty vẫn tiếp tục kiên trì mục tiêu chuyển nhượng thành công NMTĐ Sông Bung 5 trong năm 2020 để có điều kiện khắc phục tình hình tài chính Công ty một cách triệt để, nhanh chóng ổn định và phát triển sản xuất; cùng với đó là tăng doanh thu và hiệu quả SXKD. Báo cáo cũng đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch năm 2020, đồng thời phát huy những giải pháp đã thực hiện thành công trong năm 2018-2019.

Với những kết quả rất tích cực đã đạt được, ông Phạm Nguyên Hùng tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của TGĐ và những Người điều hành, cùng với sự đồng lòng của CBCNV, Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao phó, từng bước khắc phục khó khăn, đưa Công ty ổn định và phát triển.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh – Phó Tổng giám đốc PECC1 đọc Báo cáo tại Đại hội

Đại hội cũng đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát cũng như các tờ trình được ban chủ tọa phát biểu.

Trong phần thảo luận tại Đại hội, Đoàn chủ tọa đã trả lời đầy đủ, thỏa đáng, đúng trọng tâm các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã biểu quyết thông qua tất cả các các Báo cáo và Tờ trình với tỷ lệ tán thành rất cao, gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

- Phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2019;

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2020;

- Phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5;

- Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.

Với số phiếu gần như tuyệt đối, Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGĐ EVN là thành viên HĐQT Công ty. Cũng tại Đại hội, các thành viên HĐQT đã nhất trí bầu ông Nguyễn Tài Anh là Chủ tịch HĐQT PECC1.

Ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGĐ EVN, tân Chủ tịch HĐQT PECC1 phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó TGĐ EVN, tân Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Nguyễn Tài Anh đã chia sẻ những khó khăn, thách thức mà PECC1 đang đối mặt, đồng thời cam kết đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp hiệu quả hơn nữa để sớm đưa PECC1 vượt qua khó khăn, hướng tới phát triển bền vững.

Các cổ đông giơ phiếu bầu và bỏ phiếu cho các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao tất cả nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã thành công tốt đẹp.

Tặng hoa chào mừng ông Nguyễn Tài Anh là thành viên HĐQT PECC1