Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 - Pecc1

Download nội dung chi tiết "Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 " tại đây

Download nội dung chi tiết "Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 " tại đây

 

Lĩnh vực hoạt động