Tài liệu thảo luận tại Đại hội CĐTN 2015

Download chi tiết "Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015" tại đây

 

Download chi tiết "Báo cáo tài chính năm 2014" tại đây

 

  • 17/04/2015 09:56