Báo cáo tài chính bán niên (công ty mẹ và hợp nhất) đã được soát xét

1. Văn bản CBTT.v/v BCTC bán niên (công ty mẹ và hợp nhất) đã được soát xét. Xem và download tại đây.

1.1.Báo cáo tài chính bán niên_Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

1.2.Báo cáo tài chính bán niên_Hợp nhất. Xem và download tại đây.

2. Văn bản CBTT v/v Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán. Xem và download tại đây.

3. Văn bản CBTT về văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 thay đổi trên 10% so với 06 tháng năm 2021 (sau soát xét). Xem và download tại đây.

3.1.Giải trình lợi sau thuế 06 tháng năm 2022 thay đổi trên 10% so với 06 tháng năm 2021_Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

3.2.Giải trình lợi nhuận sau thuế 06 tháng năm 2022 thay đổi trên 10% so với 06 tháng năm 2022_Hợp nhất. Xem và download tại đây.

4. Văn bản CBTT v/v giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. Xem và download tại đây.

4.1.Giải trình ý kiến kiểm toán_Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

4.2.Giải trình ý kiến kiểm toán_Hợp nhất. Xem và download tại đây.

5. Văn bản CBTT v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 06 tháng năm 2022 trước và sau soát xét. Xem và download tại đây.

5.1.Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 06 tháng năm 2022 trước và sau soát xét_Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

5.2.Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 06 tháng năm 2022 trước và sau soát xét_Hợp nhất. Xem và download tại đây.