Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (PECC1) - địa chỉ: km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;

2. Thông tin tài sản bán đấu giá:

Tên tài sản: Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5

- Công suất lắp máy: 2x28,5MW.

- Sản lượng điện hằng năm: 187,06 triệu kWh

- Địa điểm nhà máy: Xã MaCooih, huyện Đông Giang và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

3. Giá trị tài sản bán đấu giá1.578.630.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm bảy mươi tám tỷ, sáu trăm ba mươi triệu đồng).

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • 24/07/2020 05:00

Lĩnh vực hoạt động