Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu gửi cổ đông:

Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (cập nhật)

Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021

Dự thảo Điều lệ Công ty

  Phụ lục: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Tờ trình thông qua Đoàn chủ tọa

Tờ trình thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Tờ trình thông qua Quy chế quản trị về nội bộ Công ty

  Tờ trình thông qua Quy chế quản trị về nội bộ Công ty (cập nhật)

Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty

  Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (cập nhật)

Tờ trình thông qua BCTC (hợp nhất và công ty mẹ) năm 2020 đã được kiểm toán

  Tờ trình thông qua BCTC (hợp nhất và công ty mẹ) năm 2020 đã được kiểm toán (cập nhật)

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (cập nhật)

Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2020

  Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2020 (cập nhật)

Tờ trình về lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2020

  Tờ trình về lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2020 (cập nhật)

Tờ trình về kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2021

  Tờ trình về kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2021 (cập nhật)

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

  Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (cập nhật)

Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

  Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (cập nhật)

Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS

  Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS (cập nhật)

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông:

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo của TGĐ kết quả SXKD 2020 và kế hoạch 2021

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Về NMTĐ Sông Bung 5:

- Tờ trình về phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5

- Báo cáo phương án bán NMTĐ Sông Bung 5

- Chứng thư thẩm định giá

Báo cáo pháp lý về việc chuyển nhượng toàn bộ Nhà máy thủy điện Sông Bung 5

- Phương án sử dụng lao động khi chuyển nhượng toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5

Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 

  + Mẫu 1- Đơn ứng cử thành viên HĐQT.docx

  + Mẫu 1- Đơn ứng cử thành viên HĐQT.pdf

  + Mẫu 2- Đơn đề cử thành viên HĐQT.docx

  + Mẫu 2 - Đơn đề cử thành viên HĐQT.pdf

  + Mẫu 3 - Biên bản họp đề cử ứng viên HĐQT.docx

  + Mẫu 3 - Biên bản họp đề cử ứng viên HĐQT.pdf

  + Mẫu 4 - Thông tin cá nhân ứng viên HĐQT.docx

  + Mẫu 4-Thông tin cá nhân ứng viên HĐQT.pdf

  + Mẫu 5 - Danh sách người có liên quan của ứng viên HĐQT.docx

  + Mẫu 5 - Danh sách người có liên quan của ứng viên HĐQT.pdf

  + Giấy ủy quyền đề cử ứng viên HĐQT

Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT

 

  • 06/04/2021 09:59

Lĩnh vực hoạt động