Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

1. Văn bản công bố thông tin. Xem và download tại đây.

2. Báo cáo tài chính_Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

3. Báo cáo tài chính_Hợp nhất. Xem và download tại đây.

4. Giải trình LNST năm 2023 thay đổi trên 10% so với năm 2022 - Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

5. Giải trình LNST năm 2023 thay đổi trên 10% so với năm 2022 - Hợp nhất. Xem và download tại đây.

6. Giải trình LNST năm 2023 thay đổi trên 5% (trước kiểm toán và sau kiểm toán) - Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

7. Giải trình LNST năm 2023 thay đổi trên 5% (trước và sau kiểm toán) - Hợp nhất. Xem và download tại đây.