Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022

1. Văn bản Công bố thông tin. Xem và download tại đây.

2. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 - Hợp nhất. Xem và download tại đây.

3. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 - Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

4. Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 4 năm 2022 giảm trên 10% so với Quý 4 năm 2021 - Hợp nhất. Xem và download tại đây.

5. Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 4 năm 2022 giảm trên 10% so với Quý 4 năm 2021 - Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

Lĩnh vực hoạt động