Thiết kế, Thí nghiệm RCC, CVC, và Hỗn hợp vữa

Kéo mẫu xác định cường độ kháng kéo mẫu RCC

Thí nghiệm các chỉ tiêu của bê tông RCC, gồm:

1- Thiết kế thành phần cấp phối bê tông
2- Vebe
3- Khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông
4- Khối lượng thể tích bê tông
5- Cường độ kháng nén mẫu trụ tuổi trung gian
6- Cường độ kháng kéo trực tiếp
7- Thời gian ninh kết của bê tông
8- Thí nghiệm Moodul và hệ số Poisson
9- Thí nghiệm đoạn nhiệt
10- Khuyếch tán nhiệt
11- Nhiệt dung riêng
12- Giãn nở nhiệt
13- Độ dẫn truyền nhiệt, độ chống thấm, hệ số thấm.

Thí nghiệm các chỉ tiêu của bê tông CVC, gồm:
1- Thiết kế thành phần cấp phối bê tông
2- Độ sụt
3- Khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông
4- Khối lượng thể tích bê tông
5- Cường độ kháng nén mẫu trụ tuổi trung gian
6- Cường độ kháng kéo trực tiếp
7- Thời gian ninh kết của bê tông
8- Thí nghiệm Moodul và hệ số Poisson
9- Thí nghiệm đoạn nhiệt
10- Khuyếch tán nhiệt
11- Nhiệt dung riêng
12- Giãn nở nhiệt
13- Độ dẫn truyền nhiệt, độ chống thấm, hệ số thấm.

Thí nghiệm hỗn hợp Vữa nhằm:

1- Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng. Phương pháp thử cơ lí
2- Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng
3- Xác định độ sụt của hỗn hợp.
4- Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp.
5- Xác định độ tách nước
6- Thời gian đông kết
7- Xác định độ hút nước
8- Xác định khối lượng thể tích
9- Xác định độ chống thấm
10- Xác định hệ số thấm
11- Xác định độ co
12- Xác định cường độ nén

Dung dịch phun gia cố:

Hỗn hợp dạng dung dịch gồm các chỉ tiêu:
1- Độ lưu động
2- Độ nhớt
3- Khối lượng thể tích hỗn hợp
4- Độ tách nước

Dung dịch Vữa khi đông cứng:

1- Khối lượng thể tích của vữa đông cứng
2- Cường độ kháng nén
3- Hế số thấm
.

  • 03/10/2015 10:51