Quyết định ban hành "Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị"

Quyết định số 132/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 29/4/2021. Ban hành kèm theo Quyết định này là "Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1"

Nội dung chi tiết xem và download tại đây.