Một số hình ảnh hội thao khối tư vấn EVN và Viện năng lượng

Do PECC1 đăng cai tổ chức tại Hà Nội tháng 5/2010

 

Lĩnh vực hoạt động