Hà Tĩnh điều chỉnh, bổ sung diện tích đất công trình năng lượng cho dự án đường dây 500kV mạch 3

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 9/11/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung diện tích đất công trình năng lượng dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030.

Tổng diện tích đất thực hiện dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu trên địa bàn tỉnh là 112,07 ha; trong đó diện tích đã có trong quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt là 49,46 ha. Diện tích đất điều chỉnh bổ sung là 62,61 ha, trong đó chủ yếu diện tích đất rừng sản xuất (36,32 ha) và diện tích đất rừng phòng hộ (24,58 ha).

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và thị xã Kỳ Anh có trách nhiệm công bố công khai Quyết định điều chỉnh, bổ sung này theo đúng quy định của  pháp luật về đất đai và các luật có liên quan; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời tham mưu phương án xử lý đối với những vướng mắc, bất cấp phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Dự kiến hướng tuyến đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu

  • 15/11/2023 09:08

Lĩnh vực hoạt động