CBTT v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nội dung chi tiết xem và download tại đây.

Lĩnh vực hoạt động