CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông tin chi tiết download tại đây