Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 - PECC1

Download nội dung chi tiết "Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 " tại đây

Download nội dung chi tiết "Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 " tại đây

Lĩnh vực hoạt động