Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tài liệu gửi cổ đông:

Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Bản cập nhật)

Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

1, Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  - Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Bản cập nhật)

2, Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2020

  - Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2020 (Bản cập nhật)

3, Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

  - Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Bản cập nhật)

4, Tờ trình Thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu (Bản cập nhật)

5, Tờ trình thông qua BCTC (hợp nhất và công ty mẹ) năm 2019 đã được kiểm toán

  - Tờ trình thông qua BCTC (hợp nhất và công ty mẹ) năm 2019 đã được kiểm toán (Bản cập nhật)

6, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

   - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (Bản cập nhật)

7, Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2019

   - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2019 (Bản cập nhật)

8, Tờ trình về kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2019

   - Tờ trình về kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2019 (Bản cập nhật)

9, Tờ trình về kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2020

   - Tờ trình về kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2020 (Bản cập nhật)

10, Tờ trình về Phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5

   - Tờ trình về Phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5 (Bản cập nhật)

   - Báo cáo phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5

   - Báo cáo phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5 (Bản cập nhật)

   - Chứng thư thẩm định giá

   - Báo cáo pháp lý

   - Phương án sử dụng lao động

11, Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

12, Dự Thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

Các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông:

Báo cáo của Hội đồng quản trị

  Báo cáo của Hội đồng quản trị (Bản cập nhật)

- Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Bản cập nhật)

Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT (Bản cập nhật)

Đơn ứng cử Thành viên HĐQT 

Đơn đề cử ứng viên HĐQT

Mẫu Thông tin cá nhân ứng viên HĐQT

Biên bản họp Đề cử ứng viên HĐQT

Danh sách Người có liên quan của ứng viên HĐQT

 

  • 12/06/2020 10:09

Lĩnh vực hoạt động