Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Nội dung chi tiết xem tại đây

2. Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Nội dung chi tiết xem tại đây

  • 13/05/2020 04:00

Lĩnh vực hoạt động