PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  • 01/07/2020

Sáng 30/6/2020 tại trụ sở Công ty, PECC1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham dự của 73 cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện cho 75.98% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Chi tiết...