Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tài liệu gửi cổ đông

Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Giấy ủy quyền đề cử ứng viên HĐQT

Giấy ủy quyền đề cử ứng viên Kiểm soát viên

 

Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

1,   Tờ trình v/v thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

2, - Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018     

    - Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Bản cập nhật)

3, - Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2018   

    - Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2018 (Bản cập nhật)

4,   Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

5, - Dự thảo Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty

    - Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty (Bản cập nhật)

6, - Dự thảo Điều lệ Công ty   

    - Dự thảo Điều lệ Công ty (Bản cập nhật)

7, - Dự thảo Tờ trình thông qua Quy chế quản trị về nội bộ Công ty

    - Tờ trình thông qua Quy chế quản trị về nội bộ Công ty (Bản cập nhật)​

8, - Dự thảo Quy chế quản trị về nội bộ Công ty     

    - Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Bản cập nhật)

9, - Tờ trình thông qua BCTC (hợp nhất và công ty mẹ) năm 2017 đã được kiểm toán

    - Tờ trình thông qua BCTC (hợp nhất và công ty mẹ) năm 2017 đã được kiểm toán (Bản cập nhật)

10, - Dự thảo Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017

      - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 (Bản cập nhật)

11, - Dự thảo Tờ trình thông qua lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS... thực hiện năm 2017

      - Tờ trình thông qua lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS... thực hiện năm 2017 (Bản cập nhật)

12, - Dự thảo Tờ trình thông qua Kế hoạch lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS...năm 2018

      - Tờ trình thông qua Kế hoạch lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS...năm 2018 (Bản cập nhật)

13,- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

     - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 (Bản cập nhật)

14, - Dự thảo Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

      - Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ (Bản cập nhật)

15,- Dự thảo Thể lệ bầu HĐQT BKS tại ĐHĐCĐ 2018   

     - Dự thảo Thể lệ bầu HĐQT BKS tại ĐHĐCĐ 2018 (Bản cập nhật)

16,- Dự thảo Phụ lục hướng dẫn Bầu dồn phiếu ĐHĐCĐ 2018   

     - Dự thảo Phụ lục hướng dẫn Bầu dồn phiếu ĐHĐCĐ 2018 (Bản cập nhật)

17,- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

     - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Bản cập nhật)​

18,- Dự thảo Tờ trình về Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2025

     - Tờ trình về Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2025 (Bản cập nhật)

19,- Báo cáo Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2025

     - Báo cáo Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2025 (Bản cập nhật)

20, Tài liệu Dự án thủy điện Sông Bung 5:

     - Tờ trình phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

     - Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

     - Báo cáo kiểm toán - Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

     - Thẩm tra Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 

     - Báo cáo Kiểm tra số liệu quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án

21,  Nội dung sửa đổi ngày 27-06-2018 so với bản đã công bố ngày 14-06-2018

 

Các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông:

    - Dự thảo Báo cáo của HĐQT Công ty

    - Báo cáo của HĐQT Công ty (Bản cập nhật)

    - Báo cáo của Ban Kiểm soát

 

Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

1, Đơn ứng cử Thành viên HĐQT 

2, Đơn ứng cử Kiểm soát viên

3, Đơn đề cử ứng viên HĐQT

4, Đơn đề cử ứng viên Kiểm soát viên

5, Mẫu Thông tin cá nhân ứng viên HĐQT

6, Mẫu Thông tin cá nhân ứng viên Kiểm soát viên

7, Biên bản họp Đề cử ứng viên HĐQT

8, Biên bản họp Đề cử ứng viên Kiểm soát viên

9, Danh sách Người có liên quan của ứng viên HĐQT

10, Danh sách Người có liên quan của ứng viên Kiểm soát viên

Lĩnh vực hoạt động