PECC1 tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 26/4/2016 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham dự của gần 50 cổ đông/ đại diện cổ đông đại diện cho 74,78% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch đoàn gồm ông Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó kế hoạch doanh thu 571,50 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 44,5 tỷ đồng và cổ tức 11% cho năm 2016.

Thay mặt Ban Lãnh đạo, ông Lê Minh Hà – Chủ tịch HĐQT đã đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị, theo đó năm 2015 So sánh với kế hoạch 2015, tổng doanh thu Công ty thực hiện vượt 14,5% so với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty ngày 24/4/2015. Cũng tại cuộc họp, ông Lê Minh Hà khẳng định: “Trong những năm qua, đứng trước những thách thức và khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, Ban Lãnh đạo Công ty vẫn kiên định theo đuổi mục tiêu đã đề ra, không ngừng tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, đã gặt hái được những thành công nhất định. Lãnh đạo Công ty luôn ghi nhận, cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý cổ đông đã luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng Công ty trong suốt chặng đường vừa qua. Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm đồng lòng, dốc sức tiếp tục xây dựng, phát triển Công ty bền vững, mạnh mẽ hơn nữa”.

Kế hoạch phát triển Công ty năm năm 2016, ông Nguyễn Tài Sơn – Tổng giám đốc Công ty cho biết: Công ty hoạt động với mục tiêu chiến lược là đầu tư phát triển bền vững, định hướng chuyên nghiệp hóa, đa dạng hóa, hiện đại hóa các ngành nghề hoạt động; mục tiêu cụ thể là sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn phát triển vốn, vì lợi ích đất nước, lợi ích khách hàng, lợi ích người lao động trong Công ty và lợi ích của cổ đông. Năm 2016, Công ty tập trung để hoàn thành chỉ tiêu: Doanh thu đạt 571,50 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 44,5 tỷ và cổ tức 11%.

Bên cạnh đó, Đại hội lần này đã bầu 02 thành viên Ban Kiểm soát, thay thế Bà Trịnh Thúy Quỳnh -Trưởng ban và bà Lê Thị Ngọc Bích - Thành viên. Kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã nhất trí cao bầu 02 thành viên mới là Bà Cao Thúy Nga, chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Bà Nguyễn Hoàng Điệp chuyên viên EVN vào Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã biểu quyết thông qua các nội dung:  

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo tài chính năm 2015;

- Báo cáo Kế hoạch phát triển Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Mức cổ tức năm 2015 và phương thức chi trả cổ tức;

- Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Tập thể Lãnh lãnh đạo Công ty xác định có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu, nhưng tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chủ tịch HĐQT Lê Minh Hà phát biểu

Tổng giám đốc Nguyễn Tài Sơn phát biểu

Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết

Chia tay thành viên BKS cũ và ra mắt thành viên BKS mới đã được ĐHĐCĐ thông qua

Lĩnh vực hoạt động